Oddział Zachodniopomorski PTPPd

Idea powstania Oddziału Zachodniopomorskiego wypłynęła od Superwizorów Pomorskiego Centrum Psychodynamicznego, Oni w roku 2013 zachęcili grupę psychoterapeutów związanych z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym do cyklicznych spotkań, których początkowym celem było pogłębianie wiedzy z zakresu koncepcji teoretycznych wykorzystywanych w praktyce leczenia oraz wymiana zawodowych doświadczeń. W trakcie tych spotkań coraz wyraźniej artykułowano potrzebę stworzenia Zachodniopomorskiego Oddziału PTPPd, w ramach którego działalność grupy byłaby kontynuowana ale i poszerzana. Zamiarem była integracja szczecińskiego środowiska związanego Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Spotkanie inicjatywne w tej sprawie odbyło się w maju, na nim też dokonano wyboru do władz. Prezesem i osobą która objęła opiekę merytoryczną nad działalnością Oddziału została p. Katarzyna Żabińska-Sikorska wiceprzewodniczącym został p. Arkadiusz Siekierzycki a członkiem zarządu p. Marzena Paluszkiewicz.

Od czasu powstania Oddziału organizowane są cykliczne spotkania, które stały się miejscem do prowadzenia dyskusji i wymiany myśli ale też stały się punktem wyjścia do zaprezentowania paradygmatu psychodynamicznego w szerszych kręgach, szczególnie dla studentów kierunków humanistycznych.

Działalność rozwijana jest więc głównie w postaci wykładów, warsztatów i seminariów.

             Seminarium to  spotkania grupy, zrzeszającej psychoterapeutów psychodynamicznych, głównie członków PTPPd. Poszczególni członkowie przedstawiają w formie wykładów zagadnienia teoretyczne oraz prezentują wybrane aspekty swojej pracy terapeutycznej. Spotkania mają na celu połącznie analizy tekstów teoretycznych z ilustracjami klinicznymi.

               Inną formą działalności są prowadzone przez członków PTPP, pracowników i współpracowników PCP wykłady i warsztaty zwłaszcza dla studentów ostatnich lat kierunków humanistycznych oraz osób zainteresowanych używania rozumienia psychodynamicznego w swojej pracy zawodowej.

                  W planach jest również, zaproponowane przez p. Katarzynę Żabińską-Sikorską objęcie opieką merytoryczną świetlicy lub innej placówki przeznaczonej dla dzieci i młodzieży. Co stanowiłoby też rodzaj promocji psychodynamicznego podejścia zarówno w rozumieniu rozwoju jak i procesów psychopatologicznych oraz zjawisk jakie mają miejsce