Działalność Oddziału w latach 2013-2016

DZIAŁALNOŚĆ W ROKU 2013
Początkowa działalność związana była z wyartykułowaną przez członków potrzebą powrotu do różnych klasycznych tekstów i odświeżenia pojęć, które są ważne dla rozumienia pacjentów i procesu terapii a które w wyniku powierzchownego i nieco rutynowego ich używania tracą swoją ostrość. Odbyło się siedem spotkań. Pierwszym analizowanym tekstem był esej Z. Freuda „Poza zasadą przyjemności”. Dyskusja zogniskowała się wokół pojęcia przymusu powtarzania jako mechanizmu związanego z konserwatywną naturą popędów, i istotnego w opracowaniu traumy. Kolejnymi pojęciem, analizowanym na spotkaniach było pojęcie identyfikacji projekcyjnej. A kanwą dla dyskusji była lektura M. Klein oraz T. Ogdena.

Omawiane były przeniesieniowo-przeciwprzeniesiowe implikacje wynikające z używania przez pacjenta tej rudymentarnej obrony.
W wyniku rozwinięcia dyskusji kolejne spotkania poświęcone były patologii rozszczepiennej i pozycji schizoparanoidalnej oraz przechodzeniu do pozycji depresyjnej. Dyskusja była ilustrowana materiałem klinicznym przedstawianym przez uczestników.
Dalsza praca Oddziału dotyczyła ważnych pojęć związanych procesem leczenia, między innymi settingu i oporu w terapii. Tematy były dyskutowane w oparcie o lekturę różnych autorów i różne rozumienia tych zjawisk. Powyższe procesy ilustrowane były przykładami klinicznymi.
W ramach działalności odziały odbyły się dwa wykłady, przeprowadzone przez superwizorów: Jeremiego Kośmickiego i Katarzynę Żabińską-Sikorską a zaadresowane do lokalnego środowiska psychoterapeutycznego i socjoterapeutycznego.

DZIAŁALNOŚĆ W ROKU 2013/2014
W roku 2013 na spotkaniach Oddziału rozważano problematykę związaną z rozwojem psychoseksualnym a zwłaszcza z kompleksem Edypa i różnymi implikacjami w życiu pacjentów wynikającymi z jego niekorzystnego rozwiązania.
Pierwsze spotkanie było poświęcone prezentacji zebranych przez p. Katarzynę Dudę analitycznych poglądów na temat rozwoju psychoseksualnego kobiet. Fragment tej pracy został opracowany z pomocą p. Katarzyny Żabińskiej- Sikorskiej i potem zaprezentowany na w sympozjum Krakowie.
Na kolejnym spotkaniu p. Agnieszka Żukowska dokonała teoretycznego wprowadzenia do zagadnienia kompleksu Edypa, a p. Jowita Kubiak i p. Małgorzata Kelm zaprezentowały przypadki, które posłużyły do zilustrowania i rozróżnienia psychopatologii histerycznej i histrionicznej.

DZIAŁALNOŚĆ W ROKU 2014/2015
W roku 2014 w ramach pracy Oddziału odbyło się 5 spotkań wewnętrznych. W pierwszym półroczu tematem wokół którego ogniskowały się dyskusje i prezentacje kliniczne uczestników spotkań była patologia narcystyczna w ujęciu prof. O. F. Kernberga.
W drugim półroczu spotkania poświęcone były mitom. W losach antycznych bohaterów i bogów odnajdywano symbolikę dotykającą nieświadomych dylematów i konfliktów, które można zaobserwować w pracy klinicznej. I tak kolejno o dwóch odsłonach macierzyństwa mówili p. Małgorzata Keck i p.Sławomir Ertmański, odnosząc się do losów Demeter i Medei. Pani Marzena Paluszkiewicz oraz p. Jowita Kubiak zainicjowały dyskusję o dylematach w związkach miłosnych przytaczając dzieje Eurydyki i Hery. Arkadiusz Siekierzycki podjął się rozważania na temat kształtowania się tożsamości seksualnej w oparciu o historię Atalanty.

DZIAŁALNOŚĆ w ROKU 2015 / 2016
W dniu 25. 09. 2016 odbyło się spotkanie, w trakcie którego ustaliśmy działania Oddziału w najbliższym okresie. Ustalono, że działalność Oddziału będzie ogniskowała się wokół trzech form aktywności, z których każda skierowana jest do innego kręgu osób i która ma odmienne cele. Pierwszą formą działalności, było seminarium, które przyjęło postać spotkań zamkniętej grupy, zrzeszającej doświadczonych psychoterapeutów psychodynamicznych, członków PTPPd, którzy zadeklarowaniu chęć uczestniczenia w całym cyklu spotkań i podjęli się aktywnej pracy mającej na celu połącznie analizy tekstów teoretycznych z ilustracjami klinicznymi. Pani Katarzyna Zabińska -Sikorska, zaproponowała, by tematyką, którą będzie zajmować się grupa były zagadnienia związane z „neurotycznością.”
W dniu 1.04.2016 odbyło się spotkanie grupy seminaryjnej. Zajmowano się rozumieniem, różnicowaniem i przejawami dysocjacji. Dyskusja toczyła się w oparciu o teorię, przedstawianą na wykładach z tego zagadnienia przez dr P. Drozdowskiego i przykłady z własnej praktyki leczenia ilustrujące powyższe zagadnienie. Wprowadzenia dokonała p. Jowita Kubiak.
20 maja 2016 odbyło się drugie seminarium. Zajmowano się rozumieniem, różnicowaniem perwersji jako obrony i jako struktury .Wprowadzenia do problematyki perwersji i perwersyjności dokonali Agnieszka Kuca oraz Sławomir Ertmański. Materiał teoretyczny obrazowany był dyskusji przykładami klinicznymi.
Drugą formą działalności Oddziału stały się cykliczne wieczory kinowe skierowane dla szerszej grupy osób, członków ale też sympatyków PTPPd oraz osób zaciekawionych paradygmatem psychodymicznym. Ustalono, że dobierane będą takie filmy, których tematyka i perypetie przeżywane przez bohaterów będą propozycją dla zobrazowania pewnego obszaru psychopatologii. Osobą odpowiedzialną za ta formę działań Oddziału została p. Marzena Paluszkiewicz.
W 28.01.2015 zainaugurowaliśmy cykl spotkań filmowych w kinie „Pionier” pod nazwą: „Psychodynamiczny Projektor”. Pierwszym seansem, który oglądaliśmy był film z 2015 roku, w reżyserii Sanny Lenkem pod tytułem: „Moja chuda siostra”. Wprowadzenia do tematyki zaburzeń jedzenia dokonała p. Katarzyna Żabińska-Sikorska. Po projekcji odbyła się dyskusja moderowana przez Marzenę Paluszkiewicz, Jowitę Kubiak oraz Arkadiusza Siekierzyckiego. Anoreksja ukazana została z perspektywy bliskiego obserwatora chorej: młodszej siostry. Było to interesujące i otworzyło pole do rozważań na temat wzajemnych relacji i zależności rodzinnych, w sytuacji rozwijającego się zaburzenia.

W dniu14.04.2016 odbyło się drugie spotkanie w cyklu „Psychodynamiczny Projektor“. Oglądano film w reżyserii Evy Husson pod tytułem: „Bang Gang”. Przed seansem prezes Katarzyna Żabińska- Sikorska dokonała wprowadzenia krótko zarysowując wewnętrzne dylematy z jakimi spotyka się człowiek w okresie adolescencji i wskazując też na różne możliwości (bardziej lub mniej korzystne) ich opracowywania. Po seansie dyskusja ogniskowała się wokół różnych aspektów depresji młodzieńczej. Jednocześnie pojawiło się zapotrzebowanie pogłębionej dyskusji w obrębie rozwiązań perwersyjnych, która odbyła się w ramach seminarium.
W dniu 17.06.2016 o godzinie 20.00 odbyło się kolejne spotkanie w cyklu „Psychodynamiczny Projektor” w kinie Pionier. Oglądanym seansem, był austriacki film z 2014 roku „Widzę, widzę” w reżyserii Severin Fiala i Veroniki Franz.
Film podczas dyskusji moderowanej przez Katarzynę Żabińską- Sikorską, Marzenę Paluszkiewicz oraz Arkadiusza Siekierzyckiego skłonił do rozważań związanych z deprasją psychotyczną.
Kontynuacją spotkania będzie seminarium we wrześniu, które będzie poświącene teoretycznym i klinicznym aspektom tego wyłonionego w trakcie dyskusji zagadnienia.